A
F I L M J U S
(FILMSZERZŐK és ELŐÁLLÍTÓK SZERZŐI JOGVÉDŐ EGYESÜLETE)
A L A P S Z A B Á L Y A
 
Tartalomjegyzék:
I. Az Egyesület neve
II. Fogalmak
III. Az Egyesület székhelye
IV. Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége
V. Az Egyesület bevételei
VI. Az Egyesület tagjai
VII. A tagok jogai és kötelezettségei
VIII. Egyéb érintett jogosultak
IX. Az egyesület szervezete
IX.1. A közgyűlés
IX.2. A választmány
IX.3. A vezetőség
IX.4. A felügyelő bizottság
IX.5. Az elnök
IX.6. Az ügyvezető igazgató
X. Egyéb rendelkezések

I. AZ EGYESÜLET NEVE
1. Az egyesület neve: FILMJUS FILMSZERZŐK ÉS ELŐÁLLÍTÓK SZERZŐI JOGVÉDŐ EGYESÜLETE (továbbiakban: az Egyesület)
2. Az Egyesület rövid neve: FILMJUS
3. Az Egyesület angol nyelvű neve: FILMJUS HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS
4. Az Egyesület német nyelvű neve: FILMJUS UNGARISCHER VEREIN ZUR WAHRUNG DER URHEBERRECHTE DER AUDIO-VISUELLEN SCHAFFENDER UND FILMPRODUZENTEN
5. Az Egyesület francia nyelvű neve: FILMJUS SOCIéTé HONGROISE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS ET DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELLES
6. Az egyesület rövid neve valamennyi idegen nyelven: FILMJUS

II. FOGALMAK
Jelen Alapszabály az alábbi fogalmak alatt a következőket érti.
7. Filmalkotás/audiovizuális mű
Az Alapszabály alkalmazásában filmalkotásnaek minősül a rögzítés módjára tekintet nélkül bármilyen mozgókép alkotás; így különösen: a játékfilm, a televíziós játék, a dokumentum film, az ismeretterjesztő film, az animációs film (beleértve a számítógépest is), a videóklip, bármilyen videómű, stb.
8. Filmszerző
A film szerzői a mindenkor hatályos szerzői jogról szóló törvényben meghatározott filmszerzők.
9. Örökös
A filmszerző örököse az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a filmszerzőtől öröklés útján - ideértve a törvényes, a végintézkedésen, továbbá a köteles részi igényen, vagy ezekkel azonos elbírálás alá eső jogintézményen alapuló öröklést - megszerezte a filmszerző vagyoni jogait, vagy azok bármely részjogosítványát, örökösi minőségét öröklési bizonyítvány, jogerős hagyatékátadó végzés, jogerős bírósági ítélet, vagy ezzel egyenértékű bel- vagy külföldi közokirat tanúsítja.
10. Jogosult
Az a filmszerző vagy örököse, illetve az a filmelőállító, aki vagy amely az Egyesület tevékenysége eredményeként keletkező jogdíjakból a jogszabályok, jelen Alapszabály és az egyéb szabályzatok alapján részesedni jogosult.
11. Független filmelőállító
Előállító az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: az Szjt.) által megjelölt követelményeknek megfelelő olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely az Szjt-ben meghatározott filmalkotás/audiovizuális mű felhasználási jogaival rendelkezik. Gazdasági társaság formájában működő előállító akkor minősül függetlennek, ha:
- országos sugárzású közszolgálati vagy kereskedelmi televíziós szervezet az előállító cégben nem rendelkezik 25%-nál nagyobb részesedéssel, és
az előállító cég egy országos közszolgálati vagy kereskedelmi televíziós szervezettől származó éves bevétele nem haladja meg a cég árbevételének 30%-át.

III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE
12. Az Egyesület székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14. I. em.1.

IV. AZ EGYESÜLET JELLEGE, CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
13. Az Egyesület jellege és célja
13.1. Az Egyesület országos.
13.2. Célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül különösen az, hogy tevékenységének kifejtése útján az Szjt. valamint a kapcsolódó jogszabályok keretei között, a feladatkörébe tartozó közös jogkezelést folytasson a filmszerzők és jogutódjai, valamint a független előállítók és más érintett jogosultak érdekében.
13.3. Az Egyesület célja, hogy együttműködjön a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyéb hazai és külföldi szervezetekkel.
13.4. Az Egyesület célja továbbá, hogy filmszerző tagjai részére szakmai, jogi érdekképviseletként elősegítse a mozgókép szakma jogfejlődését, célul tűzve ki a filmszerzők ú.n. elsődleges jogai tekintetében a joggyakorlás módja törvényi és szerződéses feltételeinek megteremtését, amelynek keretében az Egyesület megbízás alapján elláthatja valamennyi eddig alkotott vagy ezután alkotandó bel- és külföldi filmalkotás és más audiovizuális mű (továbbiakban: filmalkotás) bel- és külföldi felhasználására vonatkozó egyedi szerződések közvetítését, a megbízók, vagy - ha erre a megbízás feljogosítja - saját nevében felhasználási szerződés kötését, a megbízókat kötelező nyilatkozat megtételét, a felhasználásért járó díjról saját nevében számlát bocsáthat ki, és a díjat átveheti. Az e tevékenységgel elért eredményt (bevételt) az Egyesület csak költségeinek csökkentésére használja fel.
14. Az Egyesület tevékenysége
14.1. Az Szjt 20., 23., 28. és 91. §-i alapján - az üres hordozókra történő magáncélú másolás és bérbeadás miatt, továbbá az egyidejű vezetékes továbbközvetítésre tekintettel járó díjakat illetően a filmszerzőknek és az előállítóknak, az Artisjus által beszedett és az Egyesületnek átadott jogdíjak felosztása az Egyesület Felosztási Szabályzata alapján az érintett jogosultak között, egyesületi tagságra tekintet nélkül. Továbbá jogdíjbeszedési és - az Egyesület Felosztási Szabályzata szerinti, egyesületi tagságra tekintet nélküli - felosztási tevékenység az Szjt 85. és 91. § értelmében a jogosultak elhatározása alapján.
14.2.

Az Egyesület képviseli a filmszerzőket és független előállítókat a 14.1 pont első mondatában meghatározott jogdíjaknak a beszedésre jogosult szervezettel, illetve a 14.1. pont második mondata, és a 13.4. pont körében a jogdíjfizetésre kötelezettekkel folytatott tárgyalások és megállapodások megkötése során. A közös jogkezelés körébe tartozó igényeket az Egyesület saját nevében, saját igényeként érvényesíti mind peren kívül, mind nem peres, illetve peres eljárásban. (Szjt 92. § (1) bek.)

14.3.

A 14.1. és 14.2. pontban meghatározott tevékenységek külföldi jogosultak javára történő ellátására külföldi, az Egyesület tevékenységével azonos jellegű tevékenységet végző jogvédő szervezetekkel kölcsönös vagy egyoldalú képviseleti szerződések megkötése (Szjt 88. § (1) bek. e) pont), továbbá tagság létesítése és fenntartása az ilyen szervezetek többoldalú nem kormányközi nemzetközi szervezeteiben.

14.4. Nyilvántartások vezetése az Egyesület által ellátott közös jogkezelés körébe eső művekről, és az érintett jogosultakról. (Szjt 88. § (1) bek. f) 2. pont)
14.5. Megbízás alapján közös jogkezelés az egyesületi taggá nem váló egyéb érintett jogosultak javára.
14.6. Közreműködés a filmszerzőket és a független előállítókat érintő jogszabályok előkészítésében, illetve az ilyen jogszabálytervezetek egyeztetésében.
14.7. A tagok érdekeinek képviselete, ezen belül kizárólag a közös jogkezeléssel kapcsolatos szerzői jogi, illetve azzal szoros tárgyi kapcsolatban álló ügyekben a jogi képviselet biztosítása a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) szerint.
14.8. A filmszerző tagok alkotó tevékenységének támogatására (kulturális-szociális támogatás) a 14.1. pont alapján beszedett jogdíjak terhére, azok felosztását megelőzően a 14.3. pont szerinti szerződések és gyakorlat alapján elkülöníthet támogatási összeget, amelyet az e célra létrehozott Kuratórium oszthat el.
15. Az Egyesület tevékenységének jellege
Az Egyesület a 13. pontban meghatározott céljának elérése érdekében, a 14. pontban felsorolt tevékenységét nem gazdasági-vállalkozási tevékenységként végzi (Szjt 88. § (1) bek. f) 2. pont).
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

V. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI
16. Tagdíjak.
17.

A 14.. pontban meghatározott közös jogkezelés gyakorlásával elért bevételek, amelyekből az Egyesület fenntartására kezelési költséget von le.

18. A 13.4. pontban meghatározott tevékenység bevétele, valamint az Egyesületnek magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai alapján nyújtott eseti támogatások.

VI. AZ EGYESÜLET TAGJAI
19. Az Egyesülethez valamennyi érintett jogosult - az Alapszabály megfelelő rendelkezései szerint megbízást adva a közös jogkezelésre - csatlakozhat az alábbi feltételek szerint:
19.1. Az Egyesület tagja lehet a devizajogszabályok szerint akár bel-, akár külföldinek minősülő természetes személy filmszerző, aki azt írásban kéri, az Egyesület Alapszabályát elfogadja, a kérelmet megelőzően az Egyesület Felosztási Szabályzata szerinti jogosult művet hozott létre, vagy annak létrehozásában alkotó módon közreműködött, és azt valamely országos, körzeti vagy helyi, földi vagy műholdas sugárzású televízió műsorára tűzte és sugározta.
19.2. Az Egyesület tagja lehet továbbá a filmszerző örököse amennyiben megfelel a 9. pontban meghatározott feltételeknek.
19.3. Az Egyesület tagja lehet az Alapszabály 11. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő független filmelőállító.
20. Az Egyesületnek csak rendes tagjai lehetnek. Tiszteletbeli vagy pártoló tagság nincs.
21. Az egyesületi tagság feltétele, hogy a belépni kívánó tag ismerje és elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatot tegyen.
22. Az Egyesület Vezetőségének a tagfelvételi javaslat, illetve a Választmányának a tagfelvételről való döntés érdekében jogában áll vizsgálni, hogy a tagfelvételi kérelmet benyújtó filmszerző, illetve független előállító ténylegesen közreműködött-e már film megalkotásában, illetve előállításában, valamint a szóban forgó film vagy filmek nyilvános bemutatásra kerültek-e. Ennek keretében a Választmánynak jogában áll a tagfelvételi kérelmet elutasítani.
23. A filmszerző vagy örököse csak abban az esetben lehet az Egyesület tagja, ha az Egyesületbe belépésekor nyilatkozik arról, hogy akár bel-, akár külföldi ú.n. nem független (v.ö. 11. pont) előállító, audiovizuális műsort előállító, műsorszolgáltató vagy műsorelosztó (1996. évi I. törvény 2. § 26., 31. pontok) szervezet vezetője, vezető tisztségviselője vagy képviseleti joggal rendelkező tagja/alkalmazottja-e. Amennyiben a filmszerző vagy örököse ilyen pozíciót betölt, csak akkor lehet az Egyesület tagja, ha a belépéskor vagy tagsági jogviszony fennállása során ilyen változás bekövetkezésekor önként és írásban lemond az Egyesületben betölthető bármilyen tisztségviselői funkcióról.
24.1. A tagsági jogviszony a tagfelvétellel keletkezik. A tagfelvételre a Vezetőség tesz javaslatot és a Választmány dönt. Az Egyesület alakuló közgyűlésén résztvevő magánszemélyek, akik kimondták az Egyesület megalakulását, és elfogadták az Alapszabályt, az Alapszabály VI. és VII. fejezetében foglalt rendelkezések alkalmazásával egyesületi taggá váltak.
24.2. A taggá válni kívánó filmszerzőknek és örökösöknek és a független előállítóknak tagfelvételi kérelmet kell benyújtaniuk az Egyesülethez, amelyről a Vezetőség javaslata alapján a Választmány a következő ülésén dönt. Ha a jelentkező a jelen Alapszabályban előírt tagsági követelményeknek megfelel, a Választmány a jelentkezőt tagként felveszi és erről az Egyesület képviselője aláírásával ellátott tagsági okiratot állít ki. A tagsági jogviszony a választmányi döntés meghozatalának napján keletkezik.
25. A tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével, kizárásával vagy a tag halálával, illetve megszűnésével.
25.1. A tag kilépési szándékáról írásbeli nyilatkozatot juttat el a Vezetőséghez, amely következő ülésén köteles megállapítani a kilépés tényét. Ekkor a Vezetőség a kilépő tagot törli a tagok névsorából és erről a kilépőt írásban tájékoztatja. A tagsági jogviszony azon a napon szűnik meg, amikor a Vezetőség megállapította a kilépés tényét.
25.2. Egyesületből kizárható az a tag, aki az Egyesület képviselőjének írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőn belül sem tesz eleget az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan megsérti. A kizárásról a Vezetőség javaslatára a Választmány dönt. A tag tagsági jogviszonya azon a napon szűnik meg, amikor a Választmány döntése alapján a kizárásról szóló határozatát a Vezetőség meghozza. A kizárt tag a kizárási határozatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

VII. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
26. Az Egyesület tagjai jogosultak:
26.1. az Egyesületnek a 14.1. pont szerint végzett tevékenysége alapján az őket a felosztás után megillető jogdíjra,
26.2. részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, évente legalább egy alkalommal írásbeli tájékoztatást kapnak a FILMJUS-hírlevélben, illetve a FILMJUS internetes honlapján keresztül, javaslatokat tehetnek a jelen Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatai szerint, továbbá
26.3. a tag választhat és választható az Egyesület szerveibe a jelen Alapszabály rendelkezései szerint.
26.4. Az Egyesület forgatókönyvíró tagjai létrehozhatják az Egyesület Forgatókönyvírói Szekcióját, amelynek működését az SzMSz szabályozza.
26.5. A Forgatókönyvírói Szekció jogosult egy tanácskozási joggal felruházott személyt delegálni a Vezetőségbe.
26.6. Az Egyesület független filmelőállító tagjai létrehozhatják az Egyesület Előállítói Szekcióját, amelynek működését az SzMSz szabályozza;
26.7. Az Előállítói Szekció jogosult egy tanácskozási joggal felruházott személyt delegálni a Vezetőségbe.
27. Az Egyesület tagjai kötelesek:
27.1. tagdíjat fizetni,
27.2. a 14.1. pontban meghatározott közös jogkezelés ellátására az Egyesületnek megbízást adni,
27.3. az egyesületi közös jogkezelés ellátásához, továbbá törvényben megállapított adók (adóelőlegek) és egyéb közterhek kifizető által történő levonásához szükséges adatokat - ideértve a megfelelő személyes adatokat is - valamint az adatokban bekövetkezett változásokat az Egyesülettel közölni,
27.4. bármely egyesületi tisztségre (választmányi, vezetőségi, FB vagy bármely egyéb, az Egyesület által létrehozandó bizottságban való tagság) történő jelölése esetén nyilatkozni arról, hogy az Egyesületbe történt belépése óta állt-e be változás abban, hogy a tag akár bel-, akár külföldi ú.n. nem független előállító, audio-vizuális műsort előállító, műsorszolgáltató, vagy műsorelosztó (1996. évi I. törvény 2. § 26., 31. pontok) szervezet vezetője, vezető tisztségviselője, vagy képviseleti joggal rendelkező tagja/alkalmazottja-e,
27.5. hozzájárulni ahhoz, hogy az Egyesület a 27.3. pontban felsorolt adatokat kezelje, és azokat, ha jogszabály így rendelkezik, vagy a közös jogkezelés ellátásához egyébként szükséges, harmadik személyekkel közölje,
28. Az Egyesület filmszerző tagjai a 27. pontban foglalt kötelezettségeken felül kötelesek az újonnan készült és felhasznált műveiket, továbbá a független előállítók az általuk gyártott filmeket az Egyesületnek az SzMSz-ben rögzített szabályoknak megfelelően bejelenteni. A műbejelentés elmulasztásából adódó károk a bejelentésre kötelezettet terhelik.

VIII. EGYÉB ÉRINTETT JOGOSULTAK
29. Az Egyesület közös jogkezelési tevékenységet folytat a taggá nem váló egyéb jogosultak javára is az Szjt. 88. § (1) bek. f) 5. pontban foglalt szabályozással összhangban. A taggá nem váló egyéb jogosultak részére végezhető egyesületi tevékenységekről az SzMSz rendelkezik.

IX. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
30. A KÖZGYŰLÉS
30.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
30.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
30.2.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása,
30.2.2. a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Felosztási Szabályzat - amelyek nem állhatnak ellentétben az Alapszabállyal - irányelveinek megállapítása,
30.2.3. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,
30.2.4. a Közgyűlés tagjai közül a választmányi, a műbizottmányi - amelynek szervezetéről és feladatairól az SzMSz, illetve a Felosztási Szabályzat rendelkezik -, valamint a felügyelő bizottsági tagok megválasztása és visszahívása,
30.2.5. négyévenként beszámoltatja a Vezetőséget és a Felügyelő Bizottságot és dönt a beszámoló elfogadásáról.
30.3. A Közgyűlést négy évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt bíróság elrendeli, vagy az egyesületi tagság 1/3 része írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri. Szükség esetén a Közgyűlés bármikor összehívható.
30.4. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze.
30.4.1. A tagokat a Közgyűlés összehívásáról írásbeli, a Közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A meghívókat a Közgyűlést megelőző legalább 30 nappal kell elküldeni.
30.4.2. A tagok meghívójának az előző bekezdésben említetteken felül tartalmaznia kell a határozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót is.
30.4.3. A Közgyűlésen a magánszemély tag csak személyesen vehet részt, képviselője útján közgyűlési jogait nem gyakorolhatja. A jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező gazdálkodó vagy egyéb szervezetet a bíróság által nyilvántartásba vett képviselője, vagy e képviselő meghatalmazottja képviselheti. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselő képviseleti jogosultságát megfelelően igazolni köteles.
30.4.4. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tag nevét és lakcímét, illetve székhelyét, valamint nem magánszemély esetében a képviselő nevét. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyv két hitelesítője aláírásával hitelesíti.
30.4.5. A taggá nem váló egyéb érintett jogosultak a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt. Ennek megfelelően szavazati joggal nem rendelkeznek.
30.4.6. A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés szavazatra jogosult résztvevői maguk közül levezető elnököt választanak. Az Egyesület Választmányának megválasztása idejére az egyesület elnöke a levezető elnöki tisztséget átadja az Egyesület olyan tagjának, aki nem a Választmány tagja.
30.4.7. A Közgyűlés szavazatra jogosult résztvevői maguk közül jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv - hitelesítőt választanak a 30.7.5. pontnak megfelelően.
30.4.8. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazatra jogosult tagok legalább 50%-a plusz egy fő jelen van.
30.4.9. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a Közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második Közgyűlés, az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a megjelent szavazásra jogosultak számára tekintet nélkül határozatképes.
30.4.10. A Közgyűlés folyamán történő esetleges eltávozásokra tekintettel a határozatképességet napirendi pontonként is meg lehet állapítani.
30.4.11. A meghívóban nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha a Közgyűlésen valamennyi tag jelen van és a határozathozatalhoz 50% plusz 1 fő hozzájárul.
30.4.12. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű vagy minősített szótöbbséggel hozza. Titkos szavazással kell megválasztani az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveit. Az egyszerű szótöbbség a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz egy fő. A minősített szótöbbség a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 2/3-a. Minősített szótöbbség szükséges az Egyesület nevének, székhelyének, tevékenységi körének megváltoztatásáról szóló napirendi pontok esetén, valamint az Egyesület megszűnésének és más szervezetbe való beolvadásának kimondására tett napirendi javaslat esetén.
30.4.13. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveinek tisztségviselőire az egyesületi tagot nyílt jelöléssel lehet jelölni. A választmányi, a műbizottmányi és felügyelő bizottsági tagok jelölésére a Választmány által választott és megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot. Nem vonatkozik ez a szabály az alakuló közgyűlésen lefolytatott első választásra. Választmányi, műbizottmányi és felügyelő bizottsági jelölteket a tagok is javasolhatnak. A jelölő listára való felkerülésről a Közgyűlés szavazásra jogosult tagjai nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel határoznak. Megválasztott műbizottmányi, választmányi és felügyelő bizottsági tagnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatokhoz képest a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén az érintett személyek tekintetében a szavazást meg kell ismételni.
30.5. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
30.5.1. az Egyesület nevét, a Közgyűlés helyét és időpontját,
30.5.2. a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesí-tői-nek és a szavazatszámlálóknak a nevét,
30.5.3. a Közgyűlés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat, a napirendi pontokhoz kapcsolódóan a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, továbbá a megjelentek közül időközben esetlegesen eltávozottak számát akként, hogy a számok összege megegyezzen az eredetileg megjelentek számával és a határozatképességet meg lehessen állapítani., a tagok esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.
30.5.4. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és a jelenlévő szavazatra jogosult tagok közül erre megválasztott két, a Közgyűlés bezárásakor jelenlévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet is.
30.5.5. A Közgyűlésről a Közgyűlés jegyzőkönyvének hiteles példányai alapján a Vezetőségtől bármely tag tájékoztatást kérhet, az egyesületi tagok a jegyzőkönyvet megtekinthetik és arról - saját költségükre - másolatot kérhetnek.
31. A VÁLASZTMÁNY
31.1. A Választmány az Egyesület azon vezető testülete, amely a közgyűlések között dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. A Választmány nem ügyintéző és képviseleti szerv.
31.2. A Választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik:
31.2.1. a tagfelvétel és kizárás,
31.2.2. az SzMSz és a Felosztási Szabályzat - amelyek nem állhatnak ellentétben az Alapszabállyal - elfogadása,
31.2.3. az Egyesület éves költségvetésének, az Egyesület mérlegének elfogadása, az Egyesület különféle szabályzatainak - kivéve a vezetőségi ügyrendet - kidolgozása,
31.2.4. tagjai közül a Vezetőség és az Elnök megválasztása, és visszahívása, kivéve a halál, vagy akadályoztatás miatt szükségessé váló választást, továbbá a vezetőségi tagok esetleges díjazásának megállapítása,
31.2.5. a Vezetőség éves beszámolójának elfogadása.
31.3. A Választmány 15 tagból áll. Tagjait 4 évre választják. A választmányi tagok újra választhatók.
31.4. A Választmány összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal módjáról, a jegyzőkönyvről, és a Választmány működésének egyéb kérdéseiről az SzMSz rendelkezik.
32. A VEZETŐSÉG
32.1. A Vezetőség az Egyesület legfelső ügyintéző-képviseleti szerve.
32.2. A Vezetőség hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a jelen Alapszabály kifejezetten a Vezetőség hatáskörébe utal, továbbá enélkül is mindazok az ügyek, amelyekben a döntést a jelen Alapszabály nem utalja a Közgyűlés, vagy a Választmány hatáskörébe. A Vezetőség hatáskörét az SzMSz előírásai szerint a 32.3. pontban felsorolt kizárólagos hatáskörök kivételével az Elnökre, vagy az ügyvezető Igazgatóra átruházhatja.
32.3. A Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
32.3.1. négyévente beszámol a Közgyűlésnek,
32.3.2. előterjesztés tétele a Választmányhoz a 31.2.1. - 31.2.5. pontokban felsorolt ügyekben,
32.3.3. az ügyvezető Igazgató megválasztása és visszahívása, az ügyvezető Igazgatóval szemben - ha az ügyvezető Igazgató munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - a megválasztáson és visszahíváson kívül a munkáltatói jogok, megbízatás esetén pedig a megbízói jogok gyakorlása,
32.3.4. javaslattétel tagsági ügyekben.
32.4. A Vezetőség 5 tagból áll. Tagjait 4 évre választják. A tagok újra választhatók. A Vezetőség tagjának tartós akadályoztatása esetén - amelyet az SzMSz határoz meg - a vezetőség a választmányból kooptálhat új tagot.
32.5. A Vezetőség összehívásáról, a jelenlétről, a határozatképességről, a határozathozatal módjáról, a jegyzőkönyv készítéséről, és a Vezetőség működésének egyéb kérdéseiről a jelen Alapszabály és az SzMSz rendelkezik.
33. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
33.1. A Felügyelő Bizottság (FB) az Egyesület belső, a tagok által létrehozott szerve. Ennek keretében az Egyesület ügyintéző képviseleti szervétől, továbbá az Elnöktől, az ügyvezető Igazgatótól, valamint az Egyesület vezető állású munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja.
33.2. Az FB köteles megvizsgálni a Választmány elé kerülő éves, illetve a Közgyűlés elé kerülő négyéves beszámolót, továbbá a költségvetést, a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét az FB elnöke ismerteti a Választmánnyal, illetőleg a Közgyűléssel. E nélkül az éves, illetve négy éves beszámolóról, a költségvetésről és a mérlegről nem hozható érvényesen határozat.
33.3. Az FB 3 tagból áll. Tagjait 4 évre választják. A tagok újraválaszthatók.
33.4. Az FB összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal módjáról, a jegyzőkönyvről, továbbá az FB működésének egyéb kérdéseiről az FB ügyrendje rendelkezik. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg.
34. AZ ELNÖK
34.1. Az Elnök az Egyesület szakmai képviselő személye. Az Egyesületet bel- és külföldi személyekkel szemben, továbbá hatóságok előtt egy személyben képviseli. Az Egyesület nevében aláírásra egyedül jogosult, azaz teljes nevét hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá.
34.2. Az Elnöknek a képviseletben való akadályoztatása esetén az Egyesület nevében történő aláírásra a Vezetőségnek az Elnök által felhatalmazott két tagja együttesen jogosult, azaz az aláírók teljes nevüket együtt írják az Egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az Elnök által képviseleti joggal felruházott ügyvezető Igazgató és a Vezetőség egy tagjának aláírása szükséges, akiket az Elnök akadályoztatása esetére jelöl ki. (Ptk. 29.§ (3) bek.)
34.3. Ha az ügyvezető Igazgató társadalmi-közéleti megbízatás keretében látja el az ügyvezető igazgatói feladatokat, a 35.3. első mondatában meghatározott feladatokat az Elnök látja el.
34.4. Az Elnök vezeti a Vezetőség üléseit. Akadályoztatása esetén a Vezetőség ülés-levezető elnököt választ.
34.5. Az Elnököt a Választmány két évre választja. Visszahívására a megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
35. AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
35.1. Az ügyvezető Igazgató az Egyesület ügyintéző képviseleti szerve. Az ügyvezető igazgatói tisztség ellátható munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy megbízási jogviszony keretében. Az ügyvezető Igazgató a munka- vagy megbízási szerződésben rábízott feladatokat köteles ellátni.
35.2. Az ügyvezető Igazgatót a Vezetőség a jelen Alapszabály 32.3.3. pontja alapján, a Vezetőségi ügyrend szabályai szerint határozatlan időre választja és bízza meg. Az ügyvezető Igazgató visszahívására a megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az ügyvezető Igazgatóval szemben a munkáltatói, illetve a megbízói jogokat egyebekben a Vezetőség gyakorolja.
35.3. Az ügyvezető Igazgató az Egyesület munkaszervezetének egyszemélyi felelős vezetője, az Egyesület valamennyi munkavállalójával szemben munkáltatói jogokat gyakorol. E szabályt nem kell alkalmazni, ha az ügyvezető Igazgató megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. Az ügyvezető Igazgató az Egyesület megbízottaival szemben megbízói jogokat gyakorol. Minden olyan ügyben dönthet, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály nem utal más szerv, illetve az Egyesület felettes szervei hatáskörébe. Az SzMSz-ben meg kell határozni azt az összeghatárt, amely felett az ügyvezető Igazgató egy személyben nem hozhat döntést és nem diszponálhat. Döntései nem állhatnak ellentétben az Egyesület felettes szerveinek döntéseivel. Az Elnök nem minősül az Egyesület felettes szervének.
35.4. Az ügyvezető Igazgató, illetve az általa megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület valamennyi, a jelen Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott szervének ülésein.
35.5. Az ügyvezető Igazgató a képviseletben történő akadályoztatása esetén két, az SzMSz-ben ilyen képviseletre feljogosított munkavállaló vagy megbízott helyettesítheti. Az ügyvezető Igazgató képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesület SzMSz-ben meghatározott munkavállalóira vagy megbízottaira átruházhatja.
35.6. Az ügyvezető Igazgató felel az Egyesület számviteli jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettségének teljesítéséért, és az Egyesület könyveinek szabályszerű vezetéséért. Az Egyesület tevékenységéről, vagyonáról, a beszedett és felosztott jogdíjak mértékéről évente egy alkalommal beszámol a Vezetőségnek. E beszámoló képezi az Egyesület Választmánya elé kerülő beszámoló alapját.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
36. Az Egyesület a működését érintő egyéb kérdésekben az alkalmazandó jogszabályok és a jelen Alapszabály keretei között a jelen Alapszabályban említetteken kívül is további szabályzatokat adhat ki.


A fenti módosított Alapszabályt az FilmJUS Közgyűlése az 2005. szeptember 5 -i ülésén elfogadta.

Budapest, 2005. szeptember 5.

.....................................
Kabdebó György s.k.
a Közgyűlés levezető elnöke
 
..................................... .....................................
Babiczky László s.k. Siklósi Szilveszter s.k.
a Közgyűlési jkv. hitelesítője a Közgyűlési jkv. hitelesítője
vissza a nyitó oldalra